โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานโครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557 โดยรวมผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 3,941 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 10,492 คน และมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้
1. การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา มีผู้ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 10 องค์กร ส่วนอีก 3 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะให้ทางคณะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสรรหาในภายหลัง
2. การเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา และคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา ได้คณะกรรมาธิการครบถ้วน
3. การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มีผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งจำนวน 2 เบอร์ (เบอร์ 1 นายภานุพงษ์ อุลิต, เบอร์ 2 นายนพดล ยอดทัด) ซึ่งผู้ได้รับการเลือกตั้งคือ เบอร์ 1 นายภานุพงษ์ อุลิต
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.1 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มีผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งทั้งในส่วนของนายกองค์การนักศึกษาและในส่วนของนายกสโมสรนักศึกษาน้อยไป ควรประชาสัมพันธ์ให้มีผู้แข่งขันมากกว่านี้ จำนวนโต๊ะตรวจสอบข้อมูล/คูหาเลือกตั้งไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ การะประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์มาเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์ตัวผู้สมัครทั้งในส่วนของนายกองค์การนักศึกษาและในส่วนของนายกสโมสรนักศึกษาน้อยเกินไป
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและการมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักแห่งประชาธิปไตย และนักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.4
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำ โครงการนี้ สามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และการมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 78.8
2 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักแห่งประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักแห่งประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 80.8
3 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย นักศึกษาได้รู้จักการใช้สิทธิ์ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย คิดเป็นร้อยละ 81.6
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาทั้ง 14 องค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 70000 69800 100
2. ได้ผู้นำองค์กรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาจำนวน 1 คน ,นายกสโมสรจำนวน 12 คน และคณะกรรมการสามัญสภานักศึกษาจำนวน 44 คน
เชิงปริมาณ คน 57 57 100
3. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.4 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 4000 3941 98.53
รวม      99.71
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.71
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/11/2556  - 16/12/2556 04/11/2556  - 16/12/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ