โครงการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และผลการประกวดโคมยี่เป็งครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืน เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยให้คนรุ่นให้ได้แสดงฝีมือ ทั้งการตัดตุง ตอกลาย การแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้าน การฟ้อนรำ การแต่งกาย รูปแบบการตกแต่งขบวน ให้ตระการ งดงาม
2 2.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้คนได้รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถสร้างชื่่อเสียงมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
3 3.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่นักศึกษา ชุมชนในสังคมให้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น มีกิจกรรมที่ดี สืบสานวัฒนธรรม สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างกลุ่มนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยกับชุมชน ที่ได้ร่วมกิจกรรมประกวดโคมยี่เป็ง
4 4.เพื่อตระหนักและภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้ ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และทรงคุณค่ามาจากจิตใจที่มีจิตบริการ ที่คิดสร้างสรรค์ผลงานอ้นทรงคุณค่าทางใจ สร้างความภาคภูมิใจทั้งผู้้สร้างสรรค์ผลงานและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่ได้ชื่นชมผลงาน การประกวดโคม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมทำโคมล้านนาและขบวนเข้าร่วมประกวด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด
เชิงคุณภาพ รางวัล 1 1 100
2. การดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จตามเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 95 100 100
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 500 100
4. ความพึงพอใจในการเห็นคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 95 100
5. ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 180000 180000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2556  - 31/12/2556 21/10/2556  - 17/11/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ