โครงการแม่โจ้อนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งเเวดล้อม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเเม่โจ้เเละโรงเรียนโดยรอบ ได้เเก่ โรงเรียนบ้านเเม่โจ้ โรงเรียนบ้านโปงเเละโรงเรียนศรีสังวาล เชียงใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อปูลกฝังวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งเเวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อสร้างเครือข่ายสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมไปยังกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเเละสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เเละโรงเรียนที่ร่วมโครงการมีวินัยในการทิ้งขยะมากขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 50000 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 80 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ร้อยละโครงการเเล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2556  - 31/08/2556 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ