โครงการไหว้ครู ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติประเพณีอันดีงาม ซึ่งสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ รวมไปถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
2 2. เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของไทย นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธี เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพิธีไหว้ครูอันศักดิ์สิทธิ์ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
3 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เกิดความตระหนัก และสำนึกในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการ เป็น “ศิษย์มีครู”
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูและเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 450 450 100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/06/2556  - 31/07/2556 18/06/2556  - 18/06/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ