โครงการไหว้ครู คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการไหว้ครู ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2556
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำเร็จของการจัดทำโครงการ (1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด , 1.81 - 2.60 = น้อย , 2.61 - 3.40 = ปานกลาง , 3.41 - 4.20 = มาก , 4.21 - 5.00 = มากที่สุด)
เชิงคุณภาพ ระดับ 1-5 4 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งหมด 750 คน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/07/2556  - 03/07/2556 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ