โครงการถวายเทียนพรรษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ทั้ง 2 สาขา คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้เดินทางไปยังวัดอรัญญวิเวก ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 และในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น15 ค่ำเดือน 11 เรียกว่า ครบไตรมาส คือ 3 เดือน จัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน ตลอดในช่วงฤดูฝน โดยพระสงฆ์ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติ ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใส
ในการนี้ อาจารย์สุนทร คำยอด ตัวแทนบุคลากรกล่าวเรียนเชิญรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายบริหาร จุดเทียนบูชาพระ และอาจารย์สุนทร ได้นำบทสวดมนต์เพื่อถวายเทียนพรรษา และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ถวายเทียนพรรษา ผู้ข่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ คำดี ถวายจัตุปัจจัยไทยทานจากการร่วมทำบุญของบุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ ได้ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ได้รับเอาเทียนพรรษา สังฆทาน พร้อมจัตุปัจจัยไทยทานและเทศนาธรรม ให้พร ต่อจากนั้น นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมบริเวณวัด กิจกรรมได้ดำเนินไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.45 น. นักศึกษาและบุคลากรได้เดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพุทธศาสนา ผ่านพิธีการถวายเทียนเข้าพรรษา - นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพุทธศาสนา ตลอดจนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย
2 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของไทย สามารถสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ผ่านพิธีกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจต่อพิธีการถวายเทียนเข้าพรรษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินโครงการถวายเทียน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 70.4 88.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถวายเทียน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      94.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 94.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
03/07/2556  - 30/08/2556 10/07/2556  - 10/07/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ