โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักศึกษา บุคลากร มาร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 5,000 คน ซึ่งได้ทำการจัดกิจกรรมออกมาได้ ดังนี้
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 78
2. กิจกรรมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2
3. กิจกรรมต้อนรับน้องสู่รั้วอินทนิล
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่
5. กิจกรรมแม่โจ้ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมภายในและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
6. กิจกรรมประเพณีเดินวิ่งแม่โจ้สันทราย
7. กิจกรรมแสดงความยินดีต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วอินทนิล
8. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 78
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.83 เเละมีข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม คือ การประชาสัมพันธ์โครงการน้อย ทำให้นักศึกษาบางคนไม่ทราบรายละเอียดโครงการเท่าที่ควร การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้นำองค์กรนักศึกษา มีการบริหารจัดการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการรักษาประเพณีเดิน วิ่งแม่โจ้-สันทราย อันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาใหม่ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.14
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษา มีการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำองค์กรนักศึกษา มีการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 79
2 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมที่จัดขึ้นสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ให้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดเป็นร้อยละ 70.67
3 3. เพื่อเป็นการรักษาประเพณีเดิน วิ่งแม่โจ้-สันทราย อันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการรักษาประเพณีเดิน วิ่งแม่โจ้-สันทราย อันดีงามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดเป็นร้อยละ 74.33
4 4. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย คิดเป็นร้อยละ 80
5 5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน นักศึกษาใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 91.67
6 6. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาใหม่ โครงการนี้จัดความอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาใหม่ คิดเป็นร้อยละ 94.67
7 7. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม นักศึกษาใหม่มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 98.67
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : องค์การนักศึกษามีความพร้อมในการจัดเตรียมงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 45000 450000 100
2. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาใหม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 63000 63000 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษาใหม่คลายความวิตกกังกลจากสภาพแวดล้อมใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมการต้อนรับแบบขันโตกล้านนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 100000 100000 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษาใหม่มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีทางศาสนา และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 17250 17250 100
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 5 : นักศึกษาใหม่จิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 26320 26320 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 6 : นักศึกษาใหม่มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 33680 33680 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 7 : นักศึกษาใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 15000 15000 100
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 8 : นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และเข้าใจถึงความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 35000 35000 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ผลผลิตที่ 9 : นักศึกษาใหม่มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 76.83 96.04
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 130000 130000 100
3. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
5. ร้อยละระดับการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 84.14 100
รวม      99.21
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.21
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
09/05/2556  - 19/07/2556 09/05/2556  - 19/07/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ