โครงการประเพณีรับน้องขึ้นดอยแท่นพระ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม ด้านการสนับสนุน ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมม และการเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ตามประเพณี พัฒนา เดินขึ้นดอยแท่นพระ เพื่อการปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี และการดูรักษาระบบนิเวศของ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
2 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นนักพลังงานทดแทนรักสิ่งแวดล้อม บุคลากร นักศึกษา ร่วมกับชุมชนบริเวณรอบๆวิทยาลัยพลังงานทดแทน ช่วยกันการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างทางเดินขึ้นวัดดอยแท่นพระ
3 3. เพื่อเป็นที่ยึดเหนียว และเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจในการทำงานร่วมกันของวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ระดับความสำเร็จการร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 120 120 100
2. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 10000 10000 100
3. ร้อยละของการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
4. ร้อยละของการจัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2556  - 31/07/2556 01/06/2556  - 31/07/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ