โครงการสานสัมพันธ์พลังงานทดแทน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาทุกระดับชั้นปี ประจำปี การศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการประสานงานกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจนการให้และรับข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ ประเพณี พัฒนา เดินขึ้นดอยแท่นแพระ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องได้พบปะพูดคุยกันระหว่างพี่ น้อง ทั้งทางด้านกิจกรรม ด้าน วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2 2. เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจนการให้และรับข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ . นักศึกษาสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร ระหว่าง อาจารย์ บุคลากร พี่น้อง พลังงานทดแทน ได้อย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ระดับความสำเร็จการร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละของการจัดโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 80 100
3. ระดับความสำเร็จการร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 500 100
4. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 10000 10000 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2556  - 31/07/2556 30/06/2556  - 30/06/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ