โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมทำกิจกรรมในวันที่ 27 มกราคม 2556 ดังนี้
สรุปภาพรวมกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 เวลา 06.00- 10.00 น. กิจกรรมทำบุญ รับฟังธรรมะจากเจ้าอาวาสวัดแม่โจ้ เรื่อง"บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม" กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดแม่โจ้
ความรู้ที่ได้รับจากเจ้าอาวาส เรื่อง บทบาทของนักศึกษาต่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
การไปวัดควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยใช้เสื้อผ้าสีอ่อน ๆ หรือสีขาวไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น ขณะที่เราอยู่ในบริเวณวัด เราควรสำรวมกาย วาจา ไม่ควรส่งเสียงดังและฆ่าสัตว์ในวัด นักศึกษาควรช่วยกันรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ไม่ขีดเขียนสิ่งใด ๆ ให้สกปรก ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยกันทำความสะอาด
การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัด
วัดเป็นสมบัติส่วนรวมของทุกคน เมื่อวัดเป็นสมบัติของเรา เราต้องบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัด ดังนี้
1) ไม่ทำลายทรัพย์สมบัติของวัด เช่น ไม่ขีดเขียนกำแพงฝาผนัง หรือข้างฝา
2) ไม่ลักขโมยทรัพย์สมบัติของวัด
3) ป้องกันมิให้ผู้อื่นทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สมบัติของวัด
4) ช่วยบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรง โดยช่วยกันบริจาคทรัพย์ซ่อมแซมหรือชักชวนให้ผู้อื่นช่วยกันบำรุงรักษาวัด
5) ช่วยกันรักษาความสะอาดศาสนสถานรวมทั้งบริเวณวัด
6) ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงาม
7) บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมแก่วัด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะต่าง ๆ เป็นต้น
นอกจากการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัดแล้ว นักศึกษาในฐานะที่เป็นพระพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนต่อวัด ดังนี้
๑) แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งการสำรวมกิริยามารยาท ตลอดจนการเข้าไปในบริเวณวัดควรจะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒) ประพฤติตนอยู่ในขอบเขตศีลธรรมอันดีงาม เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกัน
๓) หมั่นเข้าวัดเพื่อทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระในวันพระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่วัด ถือว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ โดยถือว่าวัดเป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคน เราต้องรักและหวงแหนวัด โดยช่วยกันทำนุบำรุงวัดเพื่อความมั่นคงถาวรของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทย

การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มให้เก็บขยะบริเวณวัดแม่โจ้ ทางเดินตลาดสดแม่โจ้ สะพานลอยเส้นทางการเดินกลับ และบริเวณอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ จากนั้นแต่ละกลุ่มนำขยะมารวบรวมทิ้งคณะศิลปศาสตร์ และกำหนดให้แบ่งหน้าที่ในการรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร ช่วงพักรับประทานอาหาร ช่วงรับประทานอาหารว่าง และตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเก็บเศษขยะ กล่องโฟม แก้วน้ำทั้งของตนเองและบริเวณใกล้เคียง

กิจกรรมที่ 2 เวลา 10.30 - 21.30 น. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และเกมส์ระหว่างสาขาวิชา ชั้นปี บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิจ ได้แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มโดยคละสาขาวิชาและชั้นปี มีการทำกิจกรรมการละลายพฤติกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกันมากขึ้น จากนั้นจึงเป็นการแข่งขันโยนลูกโป่งน้ำ วิ่งเปี้ยว เป่าสี เกมส์ฐานที่มั่น เก้าอี้ดนตรี และให้แต่ละกลุ่มได้คิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอจุดเด่น ของแต่ละทีม จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการแข่งขัน นักศึกษาเกิดความสนุกสนาน และทำให้รู้จักกันมากขึ้น จากกิจกรรมละลายพฤติกรรม นอกจากนี้ ช่วงพักรับประทานอาหาร ให้มีการสลับกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุย ทำความรู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะมากขึ้น ในส่วน กิจกรรมสันทนาการ ณ ลานจัตุรัสนานาชาติ ในช่วงเย็น นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงาน โดยมีชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งสองสาขาวิชา จัดการแสดงบนเวที มีการประกวด ขวัญใจ Freshy และมอบของรางวัล จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี แต่นักศึกษาไม่ตรงต่อเวลา ทำให้การจัดกิจกรรมล่าช้ากว่าที่กำหนด จึงมีข้อเสนอแนะในการกำชับเวลา และนัดหมายกำหนดการกับนักศึกษาระหว่างชั้นปีให้ชัดเจน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาที่ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 83.37
2 เพื่อให้ส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง บทบาทของตนเองต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 81.05
3 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคีและได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างสาขาวิชา กิจกรรมก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะฯ ร้อยละ 86.49
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทบาทของตนเองในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสาขาวิชาและ ชั้นปี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เชิงคุณภาพ เล่ม (รายงาน) 1 1 100
2. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82.45 100
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 83.37 100
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 81.05 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/01/2556  - 22/02/2556 27/01/2556  - 27/01/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ