โครงการสัมมนากลุ่มสภานิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดโครงการในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ คน จำนวน ๒๐ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ท่านวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้เเทนราษฎร คนที่๒ มาบรรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทผู้นำสภานิสิต-นักศึกษา สู่การพัฒนาประเทศ" นอกจากนี้ยังได้มีการนำความรู้ วิธีการทำงาน และการแก้ไขปัญหามานำเสนอต่อผู้บริหาร และนำมาปรับใช้กับองค์กรนักศึกษา ซึ่งสิ่งที่ได้ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่
-เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำองค์กรนักศึกษาแต่ละสถาบัน
-ทราบถึงความแตกต่างของโครงสร้าง และระบบการดำเนินของแต่ละสถาบันที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
-ทราบถึงปัญหา และการแก้ปัญหาในการทำกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละสถาบัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการปรับใช้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
-ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสภานิสิตนักศึกษาแต่ละสถาบัน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละสถาบัน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้แก่
-ตารางเวลารถร่วม บขส. มาถึงสถานีขนส่งอาเขต คลาดเคลื่อน ทำให้เวลาในการดำเนินกิจกรรมคลาดเคลื่อน
-การประสานงานติดขัด เนื่องจากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
-การไม่ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย ทำให้การทำกิจกรรมล่าช้า
-สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบัน เช่น นำผู้นำองค์กรนักศึกษาทั่วประเทศไปดูงาน ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกิดฝนตก
-เกิดการเปลี่ยนที่พักฉุกเฉิน เนื่องจากการประสานงานติดขัดและผู้ประสานไม่ใช่คนเดียวกัน
-หนังสือเชิญสถาบันต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา นำส่งให้แต่ละสถาบันล่าช้า
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมของสภานิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของสภานิสิตนักศึกษา แต่ละสถาบัน ทั่วประเทศ ว่าแต่ละองค์กรมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานที่น่าสนใจ มีความเหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นอย่างยิ่ง สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของแต่ละสถาบัน ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่ละภูมิภาค ทำให้เกิดแนวคิดในการบริหารงานที่แปลกใหม่
2 2. เพื่อสร้างเครือข่าย ผสานความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกันของนักศึกษา แต่ละสถาบันทั่วประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียว และมีกรอบความร่วมมือกันความสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมร่วมกัน ตลอดกันการประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อคิดกับน้องๆนักศึกษาแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ในการวางแผนการทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม เป็นบัณฑิตที่พร้อมจะออกไปพัฒนาชุมชนร่วมกันในเครือข่ายทั่วประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สัมมนากลุ่มสภานิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 80 100 100
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน ร้อยละ 80 95 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/08/2556  - 30/09/2556 14/09/2556  - 15/09/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ