โครงการปฐมนิเทศ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
1.การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่

โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 งานแนะแนว จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00-12.00 น. ซึ่งผู้บริหารพบปะนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ได้ทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษาแนวทางปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบถึงการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการแนะนำผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจราย์ในมหาวิทยาลัยแม่้โจ้ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐนิเทศนักศึกษาใหม่ จำนวน 4,033 คน

กิจกรรม : บรรยายให้ความรู้เรื่องสหกิจศึกษา จำนวน 3 ชม. ให้ความรู้ด้านบุคลิกภาพ จำนวน 3 ชม. ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวในองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร/การปรับตัวเข้ากับเพื่อร่วมงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ จำนวน 3 ชม. และสรุปผลโครงการ
ระหว่างวันที่ 10 - 26 กรกฏาคม 2556 จำนวน 910 คน ประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4,5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 855 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 25 คน ผู้บริหารและบุคลากรจำนวน 30 คน

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา : การบรรยายเรื่อง "นโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา" แบ่งเนื้อหาออกเป็นด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านการบริการและสวัสดิการในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่อง "การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง จำนวน 2,500 คน ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาและนักศึกษาใหม่ ร้อยละ 80 ได้รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมีความรู้เพิ่มขึ้น

การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556
กิจกรรม:อาจารย์จำกศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 มาบรรยายให้่ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3,4,5 (ชาย,หญิง) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัุติของนักศึกษาวิชาทหาร และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนในการทำกิจกรรมต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1.ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ได้รับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2.ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา
4 เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษาอยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์
5 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่เป็นเลิศในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถนำความรู้และการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
6 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของการอยู่หอพักมหาวิทยาลัย นักศึกษายอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหอพักมหาวิทยาลัย
7 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงการให้บริการต่าง ๆ ในกองกิจการนักศึกษา และรู้จักบุคลากรผู้ให้บริการในหน่วยงานนั้น ๆ มีการแนะนำหน่วยงานต่างๆๆที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้นักศึกษาทราบถึงการบริการ
8 เพื่อให้ทักษะ และเสริมภูมิคุ้มกันแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตเมื่อพักภายนอกมหาวิทยาลัย มีแนะนำให้กับนักศึกษาปรับตัวและทักษะในการอยู่ร่วมกัน
9 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3,4,5 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของนักศึกษาวิชาทหาร ตามระเบียบของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 และรับทราบข้อมูลการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
10 เพื่อให้นักศึกษาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และในระเบียบแบบแผนเดียวกันในการปฏิบัติ และเป็นผู้มีระเบียบวินัยที่ดีและเชิดชูเกียรติต่อไป นักศึกษามีความเป็นน้ำใจนักกีฬาเอื้อเฟื่อ และสร้างผลงานที่ดี
11 เพื่อให้นักศึกษาโควต้าของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตน ในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร นักศึกษาโควต้าของมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตน ในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร
12 เพื่อปลูกฝังนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็นนักศึกษาโควต้าของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและตั้งใจฝึกเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(นักศึกษา)
เชิงปริมาณ คน 5000 4033 80.66
2. ร้อยละของการดำเนินงานที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาใหม่
เชิงต้นทุน บาท/คน 267 267 100
4. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      95.17
ผลผลิตที่ 2 : มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล คือ หลักการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2500 2500 100
2. -ร้อยละของผู้ปกครองที่ได้รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและมีความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. -ร้อยละของผู้ปกครองที่ได้รับทราบนโยบายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและมีความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพที่ดี ก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและให้นักศึกษามีทักษะที่เป็นเลิศในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั้ง 11 คณะ
เชิงปริมาณ คน 2500 855 34.20
2. -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.49 100
3. -ร้อยละความพึงพอใจด้านความรู้และเนื้อหาข้อมูล เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 88.49 100
รวม      78.07
ผลผลิตที่ 4 : นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ และการปฏิบัติของการอยู่หอพักมหาวิทยาลัย และรู้จักบุคลากรผู้ให้บริการในหน่วยงานนั้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 2500 2500 100
3. นักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 85 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 5 : การปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3,4,5
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 300 300 100
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 6 : นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ กฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่กำลังศึกษาจนจบหลักสูตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
เชิงเวลา วัน 2 2 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 150 100
3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 60.22 60.22 100
4. เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตนในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรและปลูกฝั่งนักศึกษา ที่เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 90 95 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 95.54
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/05/2556  - 26/08/2556 27/06/2556  - 26/08/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ