โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 88.33 และผลประเมินผลกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.20
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทและคำแนะนำจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาท คำแนะนำจากผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อน รุ่นพี่ บุคลากรและสถานที่ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อน รุ่นพี่ บุคลากรและสถานที่ของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดเจตคติที่ดีต่อคณะฯ นักศึกษาใหม่เกิดเจตคติที่ดีต่อคณะฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 (ของจำนวนทั้งหมด 300 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานโครงการปฐมนิเทศ 2556
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 88.33 100
2. จากผลการประเมินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทและคำแนะนำจากคณาจารย์ และเกิดเจตคติที่ดีต่อคณะฯ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 70
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานโครงการปฐมนิเทศ 2556
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 83.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/05/2556  - 30/05/2556 30/05/2556  - 30/05/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ