โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา : ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในการดำเนินงานตามโครงการ ได้นิมนต์ พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ มาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ "ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต" เพือให้นักศึกษาได้ตระในการดำเนินชีวิตในขณะยังเรียรนอยู่อย่างมีสติ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเสื่ยงค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ทั้งภัยของสิ่งแสพติด ภัยบนท้องถนน ภัยของสื่อต่างๆ เป็นต้น มีนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 4000 คน และใช้งประมาณ 186271 บาท
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบวินัย เป้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นักศึกษามีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยมความเชื่อที่เหมาะสมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีระเบียบวินัยเป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อยู่ในระดับ มาก คิดเป็น 85.20
2 2.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีความเป็นผู้นำที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีความเป็นผู้นำที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง การแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ในระดับมาก คิดเป็น 81.6
3 3.เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของโลกและความเป็นจริงในชีวิต นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของโลกและความเป็นจริงในชีวิต ในระดับมาก คิดเป็น 84.40
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ผ่านการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.4 100
3. การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.4 100
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 186755 186271 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2556  - 31/07/2556 01/06/2556  - 31/07/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ