โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร ประจำปี 2556
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานกิจกรรมนักศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยขชาติได้อย่างไร ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด งานกิจกรรมได้ประชาสัมพันธ์การประกวดไปยังทุกคณะ/สำนัก/วิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดให้นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมประกวดและนักศึกษาทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับการประกวดดังกล่าว
2. กิจกรรมการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมการประกวดเพื่อให้มีความรู้ในการพูดสุนทรพจน์ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วาสนา ศรีรักษ์ และอาจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 22 คน และเข้าร่วมประกวด จำนวน 19 คน
3. กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยจัดการประกวดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มีสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 19 คน มาลงทะเบียนประกวด 18 คน และสละสิทธิ์การประกวด 1 คน เนื่องจากป่วย คิดเป็นร้อยละ 180 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 10 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 449 คน คิดเป็นร้อยละ 204.10 จากเป้าหมาย 220 คน โดยมีผลการประกวด ดังนี้
3.1 รางวัลชนะเลิศ นายธีรพงษ์ สีหะวงษ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพิพัฒน์ หงษ์สำโรง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร
3.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสุรสิทธิ์ พริ้งเพราะ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
3.4 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวธิติมา พนาวรรณ และนางสาวมัทนา มรกต ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร
โดยนายธีรพงษ์ สีหะวงษ์ และนายพิพัฒน์ หงษ์สำโรง ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้เข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
4. กิจกรรมการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับกลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือกระดับภาค ในวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน และนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการในครัั้งนี้ โดยในการประกวดในครั้งมีมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 33 คน จาก 17 สถาบัน ผลการประกวดปรากฎว่านายธีระพงษ์ สีหะวงษ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ และได้รับสิทธิ์เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อคัดเลือก เตรียมความพร้อม และนำตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือ การจัดโครงการในครั้งนี้สามารถคัดเลือก เตรียมความพร้อม และนำตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเหนือได้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60
2 2. เพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเรียนรู้และน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การส่งเสริมคนดี ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้กว้างขวางและต่อเนื่องมากขึ้น" การจัดโครงการในครั้งนี้สามารถรณรงค์ให้สังคมไทยเรียนรู้และน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "การส่งเสริมคนดี ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาประเทศได้กว้างขวางและต่อเนื่องมากขึ้น" ได้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.30
3 3. เพื่อเสริมสร้างค่ายนิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดโครงการในครั้งนี้สามารถเสริมสร้างค่ายนิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมได้ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.60
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. ตัวแทนนักศึกษา จำนวน 2 คน สำหรับส่งเข้าประกวดในรอบคัดเลือกภาคเหนือ 2. ผู้เข้่าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการประกวดสุนทรพจน์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกวดในปีถัดไป
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 4.23 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด เชิงปริมาณ คน 10 18 100
3. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 81.8 100
5. ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จากกลุ่มเป้าหมาย 220 คน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 204.1 100
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 40000 33300 83.25
รวม      97.21
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 97.21
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2556  - 20/09/2556 01/07/2556  - 20/09/2556
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ