โครงการ SI จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดการเห็นใจผู้อื่น การมีจิตอาสา การมีภาวะผู้นำ และการเข้าใจสังคมวัฒนธรรมชุมชนพื้นที่สูงให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม และผู้ร่วมโครงการ ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นักศึกษาและผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้การประกอบการบนพื้นที่สูง รวมถึงการนำทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนมาใช้ประกอบการในท้องถิ่น ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อช่วยเหลือนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนบ้านมูเซอที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภค ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาทักษะและวิธีคิดแก่นักศึกษาด้านการเข้าใจสังคมวัฒนธรรม การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ และการเข้าใจเรื่องการประกอบการในสังคมพื้นที่สูง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสังคมวัฒนธรรม วิธีคิดด้านจิตอาสา จิตสาธารณะ การมีภาวะผู้นำ การประกอบการบนพื้นที่สูง รวมถึงการใช้ทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อประกอบการบนในชุมชนพื้นที่สูง
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/03/2567  - 31/05/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ