โครงการทูตกิจกรรม TDS Ambassador
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ รวมทั้งได้แสดงความสามารถและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมีความกล้าแสดงออกและพัฒนาศักยภาพตนเองมากยิ่งขึ้น
-- ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด --
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/02/2567  - 29/02/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ