โครงการนวัตกรรมงานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ดำเนินการจัดงาน OPEN HOUSE กาดนัดหลักสูตรและวิจัย ประจำปี ๒๕๖7 ภายใต้โครงการนวัตกรรม งานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และโครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา กำหนดจัดงานวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและมหาวิทยาลัยแก่ผู้มาร่วมงาน
ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ประชาชน และบุคลากรทั่วไป จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้แก่
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รร.ร้องกวางอนุสรณ์
รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
รร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่
รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
รร.สองพิทยาคม
รร.ร้องเข็มวิทยา
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
และการออกบูธแสดงนิทรรศการแต่ละหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร เพื่อแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์หลักสูตร


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ (Open House) และเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา และอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับมัธยมปลาย หน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมโครงการ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและนิทรรศการประชาสัมพันธ์แต่ละหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร
2 2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและนักวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 11 ทีม และมีนักศึกษาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมงานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ย.002 โครงการ
เชิงต้นทุน บาท 50000 0.00
2. ร้อยละความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมงานวิจัยสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 50 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
4. จำนวนองค์ความรู้/นวัตกรรม เชิงปริมาณ เรื่อง 15 0.00
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน.pdf
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
6. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน.pdf
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/02/2567  - 30/09/2567 24/01/2567  - 07/02/2567
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ