โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพ ผ่านการลงมือปฏิบัติ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อฝึกทักษะทางวิชาการด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน บาท 50000 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนทักษะด้านวิชาชีพฝึกความเป็นผู้ประกอบการ
เชิงคุณภาพ ทักษะ 3 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
5. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/02/2567  - 30/09/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ