โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง โดยคณะฯได้อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษาก่อนเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาสามารถแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจจากเวที pitching แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้การนำไปกระกอบธุรกิจได้จริง หลังจบโครงการนักศึกษานำธุรกิจจำลองไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้จริง นักศึกษาจึงเกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการเริ่มต้นเป็นประกอบการใหม่จากแนวความคิดใหม่ ด้วยการมีอาชีพเสริมระหว่างเรียนจากการประกอบธุรกิจใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง อบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษาก่อนเริ่มโครงการ
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในการวางแผนเริ่มการสร้างธุรกิจใหม่ นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจ
3 พื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแนวคิดธุรกิจ และแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้การนำไปประกอบธุรกิจได้จริง เกิดเวที pitching แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ
4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถแข่งขันการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ นักศึกษานำธุรกิจจำลองไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้จริงหลังจบโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีแผนธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจจำลองจากกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการของโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนธุรกิจจำลองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ธุรกิจ 7 0.00
2. รายงานผลการดำเนินงานธุรกิจจำลองของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ฉบับ 1 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/12/2566  - 31/12/2566 16/12/2566  - 24/12/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ