โครงการต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต (67-2.1.7)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิตด้านภาวะการมีงานทำ การประกอบวิชาชีพ ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ตลาดวิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแก่บัณฑิต ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อฝึกซ้อม แสดงความยินดี และต้อนรับบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดกิจกรรมต้อนรับและติดตามประเมินผลบัณฑิต
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในการจบการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/01/2567  - 30/09/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ