โครงการ กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 “สิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 16”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 นายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 16 ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล จุ้งเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมนักกีฬาของทั้งสองสถาบันเข้าร่วม ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี

พร้อมกันนี้ นายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬา ใจความว่า “การแข่งขันกีฬาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพประชาชน เพราะการเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัย ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้บุคคลรู้จักเคารพระเบียบกติกา ปฏิบัติตามกฎหมาย มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 16 มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีถ้วยรางวัลรวมถ้วยเดียว นับคะแนนจากชนิดของกีฬา และผลการแข่งขันกีฬา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชนะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วยคะแนนรวม 6-5 คะแนน รับถ้วยรางวัลเจ้ากีฬาไปครอง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ 1.ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
2 2 เพื่อเป็นการนันทนาการ สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรนักศึกษา 2.เป็นการนันทนาการ สร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรนักศึกษา
3 3 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสำคัญเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3.นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสำคัญเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เชิงต้นทุน บาท 45600 0.00
4. ร้อยละโครงการเสร็จแล้วภายในเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/11/2566  - 30/09/2567 09/02/2567  - 09/02/2567
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ