โครงการ En-Agro Sport day กีฬาคณะสัมพันธ์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรม En-Agro Sport day กีฬาคณะสัมพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กิจกรรมสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างสาขา รุ่นพี่ และรุ่นน้องได้
เชิงปริมาณ คะแนนเฉลี่ย 4 0.00
2. จำนวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/12/2566  - 02/12/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ