โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 -2567
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ » ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 -2567 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 24 , 31 มกราคม 2567 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษาอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีอันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทักษะในการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติสหกิจในสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติสหกิจในสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3 3.เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษาและปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้การเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.5 0.00
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/12/2566  - 30/09/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ