โครงการวิ่งขึ้นดอยบำเพ็ญประโยชน์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษามีความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษารู้และเข้าใจในการทำงานหมู่คณะ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ที่เหนียวแน่นขึ้น 3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ค่าใช้จ่ายตามแผน
เชิงต้นทุน บาท 30150 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ทันตามกำหนดเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/11/2566  - 02/12/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ