โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา » งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเลือกตั้งตัวแทนนักศึกษาที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งผู้นำองค์กรนักศึกษา อันเป็นสิทธิและหน้าที่ของนักศึกษาที่พึงปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย รวมถึงการได้ผู้นำองค์กรนักศึกษาตามสัดส่วนที่กำหนด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้นำนักศึกษาที่ได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่กำหนดของแต่ละองค์กร
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้และตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนตามหลักประชาธิปไตย โดยอาศัยกิจกรรมการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษาเป็นเครื่องมือ
เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2566  - 29/02/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ