โครงการตลาดนัดแรงงานเกษตรแม่โจ้ 2567
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาจบใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 มีจำนวนประมาณ 400 คน และต้องการสมัครงานตามความถนัดของวิชาชีพ ในแต่ละสาขาวิชาที่เรียนมา คณะผลิตกรรมการเกษตร จึงหารือร่วมกับฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาอาชีพ กำหนดจัดกิจกรรม MJU JOB FAIR 2024 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่างและเป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยกำหนดจัดในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาแนะนำตำแหน่งงานของบริษัท และรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง จำนวน 20 - 30 สถานประกอบการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่าง คณะฯได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ นักศึกษาสามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ
3 เพื่อรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน คณะได้มีกิจกรรมรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ได้มีเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่างและเป็นการรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน สามารถนำข้อมูลด้านอาชีพไปประกอบการตัดสินใจและเลือกอาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาสามารถตัดสินใจและเลือกอาชีพได้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
3. กิจกรรมรองรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีประสบการณ์ในการสมัครงาน และได้รับข่าวสารตำแหน่งงานว่าง
เชิงปริมาณ กิจกรรม 1 0.00
4. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 20 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/02/2567  - 30/04/2567 08/02/2567  - 06/03/2567
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ