โครงการนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการหารายได้ ด้วยนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม (67-2.2.3)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการและฝึกทักษะการปฏิบัติงานการสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการหารายได้ ด้วยนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 2 0.00
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน ในการสร้างการเป็นผู้ประกอบการในสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิต ทักษะทางสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ให้เป็นพลเมืองโลกผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/12/2566  - 30/09/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ