โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมประเพณีไทย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา และบริการวิชาการ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการฉลองต้นกฐินของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. ระดับความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
3. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ