โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 7.1เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังไม่มีข้อมูล
2 7.2เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 7.3เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้ามาศึกษาใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการแข่งขันกีฬา และนันทนาการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา คน 1240 0.00
2. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการชนะการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ รางวัล 5 0.00
3. การดำเนินงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2566  - 31/08/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ