โครงการสื่อสารสร้างสรรค์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 นี้ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 113 คน, ชั้นปีที่ 2 จำนวน 186 คน และชั้นปีที่ 1 จำนวน 136 คน รวมทั้งสิ้น 435 คน ได้เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมจากกิจกรรมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 : "อบรมการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิง" ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมที่ 2 : "สำรวจพื้นที่และแหล่งข้อมูลงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี "
กิจกรรมที่ 3 : "อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Word สำหรับการทำรายงานการวิจัย/โครงการ" ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรมที่ 4 : "กิจกรรมสื่อสาร สร้างสรรค์" ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร และ
กิจกรรมที่ 5 : "กิจกรรมผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารสร้างสรรค์" ณ อาคารประเสริฐ ณ นคร

ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะเสริมหลักสูตรจากกิจกรรมในโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชา นศ 361 การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์, นศ 213 กระบวนการทางวารสารศาสตร์ และเพิ่มรายวิชา 10701105 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมด้วย จากการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมที่ 3 ทำให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกิจกรรม ได้รับการเรียนรู้ชีวิตและสังคมนอกห้องเรียน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้ฝึกประสบการณ์การสร้างสรรค์สื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ทางวิชาการและทักษะของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในลักษณะ Project-base ทั้งทักษะกระบวนการทางวารสารศาสตร์ ทักษะการคิดประเด็น ทักษะการเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ ทักษะการใช้เครื่องมือและโปรแกรมสำหรับการผลิตและออกแบบสื่อ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการวิเคราะห์การสื่อสาร

ทั้งนี้นักศึกษาได้มีการผลิตผลงานสื่อสารสร้างสรรค์ซึ่ภายใต้กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ในลักษณะของหนังสือพิมพ์เชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ผลงาน และรายงานการวิเคราะห์การสื่อสารกับโลกาภิวัตน์ จำนวน 10 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 22 ผลงาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน รายวิชา นศ 213 และ นศ 361 มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน รายวิชา นศ 213 และ นศ 361
2 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบผสมผสานและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมในโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการที่เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ (186 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ (113 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้รับความรู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล เชิงคุณภาพ ร้อยละ 60 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : จำนวนผลงานสื่อสารสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผลงานสื่อสารสร้างสรรค์ เชิงปริมาณ ชิ้น 20 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/12/2566  - 02/04/2567 18/12/2566  - 02/04/2567
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ