โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์ ประจำปี 2567
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมสำเร็จรูป MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) รวมถึงโปรแกรมระบบัญชี Express จากบุคคลากรของนิติบุคคลบุคคลภาคเอกชนภายนอก มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปดังกล่าว
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์ นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์ในการปฎิบัติจริง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสหกรณ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (28 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป-อ.รนกร.pdf
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับงานสหกรณ์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 10. สรุปแบบประเมิน.docx
เชิงปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/01/2567  - 10/01/2567 10/01/2567  - 10/01/2567
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ