โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
1. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้นำคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยลัยราชภัฎเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เพื่อรับฟังการชี้แจงกฎ กติกา การแข่งขัน และยืนยันรายชื่อนักกีฬา

2. วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 90:46 แต้ม
- กีฬาฟุตซอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 4:2 ลูก
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:2 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมคู่ชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:1 เซต

3. วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมชาย 2 คน และทีมหญิง 2 คน : ผลการแข่งขันฯ ชนะ (ผ่านเข้ารอบมหกรรม) ชาย 11:2 แต้ม/ หญิง 11:7 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 3:2 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ ทีมแพ้คู่ที่ 1) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 46:23 แต้ม
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมคู่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มทร.ล้านนา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต

4. วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองบุคคลชายเดี่ยว และบุคคลหญิงเดี่ยว : ผลการแข่งขันฯ ชนะ ชาย 11:6 แต้ม /หญิง 11:1 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 เซต
- กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง (ทีมชนะคู่ที่ 1 พบกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:1 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 74:75 แต้ม
- กีฬาฟุตซอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 2:4 เซต
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:3 เซต
- กีฬาฟุตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:1 ลูก
5. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมคู่ผสม : ผลการแข่งขันฯ แพ้
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยพะเยา) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 71:22 แต้ม

6. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาเปตองทีมชาย 3 คน และทีมหญิง 3 คน : ผลการแข่งขันฯ ชนะ ชาย 11:4 แต้ม /หญิง 11:3 แต้ม
- กีฬาบาสเกตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 95:48 แต้ม
- กีฬาวอลเลย์บอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์) ผลการแข่งขันฯ แพ้ 0:2 เซต
- กีฬาฟุตบอลชาย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 2:0 ลูก

7. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
- กีฬาวอลเลย์บอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 3:1 เซต
- กีฬาบาสเกตบอลหญิง (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร) ผลการแข่งขันฯ ชนะ 54:42 แต้ม

8. สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ
8.1 ชนิดกีฬาที่ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม มีดังต่อไปนี้
8.1.1 กีฬาฟุตบอล (ชาย)
8.1.2 กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง)
8.1.3 กีฬาเปตอง (ชาย-หญิง)
8.1.4 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (ชาย)
8.1.5 กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
8.1.6 กีฬาบาสเกตบอล (ชาย-หญิง)
8.2 ชนิดกีฬาที่ไม่ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม มีดังต่อไปนี้
8.2.1 กีฬาฟุตซอล (ชาย)
8.2.2 กีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ได้ทำการจัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 7 ชนิดกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 129 0.00
2. จำนวนชนิดกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก
เชิงคุณภาพ ชนิดกีฬา 3 0.00
3. จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ชนิดกีฬา 7 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
17/10/2566  - 30/11/2566 17/10/2566  - 30/11/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ