โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาเดินทางไปแข่งขันทักษะการเกษตรในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งนับเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 12 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิทยาเขตกำแพงแสน , สกลนคร ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การแข่งขันทักษะการเกษตร ทำให้ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ต้องหันมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อครองความเป็นเอกด้านทักษะการเกษตร ทั้งนี้ในปี 2555 การแข่งขันทักษะเกษตรจะประกอบด้วย 19 ประเภท ได้แก่ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การแข่งขันคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินเนื้อดินโดยวิธีการภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรด – ด่างของดิน การเซตแมลง การติดตา- ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร การคล้องโคและล้มโค การตอนสุกร การพูดส่งเสริมการเกษตร การแข่งขันการจัดดอกไม้ การแข่งขันการจัดสวนถาด การแข่งขันกรอกดินใส่ถุง การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก การแข่งขันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร การแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร

นอกจากนี้ในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การสร้างสัมพันธภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ และการเปิดวิสัยทัศน์สู่โลกภายนอก โดยเฉพาะการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น
ผลการแข่งขัน คือ รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวม ทักษะเกษตร
รางวัลชนะเลิศ เชียร์หลีดเดอร์ รางวัลที่ 2 กองเชีบร์ อันดับ 1 miss 4 จอบ

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเกษตร แก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการเกษตร แก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ และแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ด้านการเกษตรโดยจัดการสัมมนาและสันทนาการ ได้พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ และแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ด้านการเกษตรโดยจัดการสัมมนาและสันทนาการ
3 เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเลิศน้ำใจ วินัยดี สามัคคี ประเพณีดีงาม และความเคารพอาวุโสตามวัฒนธรรมขององค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ยึดถือกันมายาวนาน พร้อมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่สถาบันการศึกษาต่างๆ และสังคมภายนอก ได้ธำรงไว้ซึ่งความเลิศน้ำใจ วินัยดี สามัคคี ประเพณีดีงาม และความเคารพอาวุโสตามวัฒนธรรมขององค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ยึดถือกันมายาวนาน พร้อมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่สถาบันการศึกษาต่างๆ และสังคมภายนอก
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ในการแข่งขันด้านวิชาการเกษตร กีฬาสากล การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. เป็นไปตามกำหนดเวลา
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
เชิงปริมาณ คน 150 150 100
3. นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 รวมทั้งได้เรียนรู้ในด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 100 100
4. งบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 378000 377985 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/12/2555  - 08/12/2555 02/12/2555  - 08/12/2555
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ