โตยฮีตตามฮอยคณะบริหารธุรกิจ+แสดงวิสัยทัศน์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีค่านิยมที่ดีงาม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ยังไม่มีข้อมูล
5 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านผู้นำให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษาได้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/12/2566  - 31/01/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ