เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่ 48
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีภายในหมู่คณะ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านผู้นำให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะการเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (แบบสอบถาม)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีทักษะการเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/01/2567  - 29/02/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ