โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้เชิญคุณบัณฑิต ธรรมธิ คุณยุทธนา นำโน
คุณปิติพงศ์ วลัญไชย และคุณสุวิทย์ ทองฮ่วมใหญ่ พนักงานดับเพลิง สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 31 คน นักศึกษา จำนวน 84 คน และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ คือ แม่บ้าน จำนวน 3 คน ร้านค้ารีแลกซ์ จำนวน 2 คน โดยการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เป็นต้น และช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมการดับเพลิงจำลองสถานการณ์จริง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันซักซ้อมการหนีไฟที่ถูกวิธี รวมทั้งได้ฝึกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ เท่ากับ 4.47 (ระดับมาก) และความพึงพอใจด้านระยะเวลาและสถานที่ เท่ากับ 4.25 (ระดับมาก)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา แม่บ้าน ร้านค้า ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เป็นต้น รวมถึงการฝึกซ้อมการดับเพลิงจำลองสถานการณ์จริง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันซักซ้อมการหนีไฟที่ถูกวิธี รวมทั้งได้ฝึกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่คณะเศรษฐศาสตร์ทราบวิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษา แม่บ้าน ร้านค้า ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น การทำ CPR การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี เป็นต้น รวมถึงการฝึกซ้อมการดับเพลิงจำลองสถานการณ์จริง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันซักซ้อมการหนีไฟที่ถูกวิธี รวมทั้งได้ฝึกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่คณะเศรษฐศาสตร์ทราบวิธีการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การป้องกันและระงับอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ความเข้าใจจากการอบรมการดับเพลิงอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (260 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2566  - 30/09/2566 06/09/2566  - 06/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ