โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษาม.แม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาและบุลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจในการเฝ้าระวังในการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ นักศึกษาและบุคลากรได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับคนรอบข้างได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
2 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงทักษะ กระบวนการและขั้นตอนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น บุคลากรและนักศึกษาได้รับทักษะในการเฝ้าระวังและการสังเกตุคนรอบตัวและตัวเองเกี่ยวกับภาวะความเครียดและซึมเศร้าได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน และด้านคุณภาพชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้และแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิต
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/08/2566  - 25/09/2566 12/09/2566  - 12/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ