งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองคลัง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองแผนงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » ฝ่ายสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ฟาร์มมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ การบูรณาการร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติโดยเน้นด้านการเกษตร ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 90 ปี ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ของมหาวิทยาลัย (ฐานเรียนรู้ นิทรรศการ ประกวด ประชุมวิชาการ ฯลฯ)
เชิงปริมาณ กิจกรรม 50 0.00
2. จำนวนกิจกรรมบันเทิง (ตลาด ดนตรี งานเลี้ยง การแสดงต่าง ๆ)
เชิงปริมาณ กิจกรรม 5 0.00
3. รายได้จากการจัดงาน (ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 3 ล้านบาท)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ผลประเมินความสำเร็จของโครงการในภาพรวม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. จำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับในระหว่างการจัดโครงการ
เชิงปริมาณ ทุน 99 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2566  - 31/01/2567 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ