โครงการ GE : Green Environment
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ GE : Green Environment เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบาย Green Office สำนักงานสีเขียว ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมในการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดังนี้
เวลา 08.00 น. – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา จำนวน 216 คน บุคลากรและบุคคลภายนอก จำนวน 26 คน
กิจกรรม 1 : การสัมมนาในหัวข้อ GE กับความสำคัญในชีวิตโลกสมัยใหม่ วิทยากรโดย พัชญ์ธน ทวีโชติธนพัชร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็ม ดี กรุ๊ป จำกัด และ คุณชิตพล แท่นทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทตามมาคอร์ปอเรชั่น จำกัด และร้านตามมาคาเฟ่) จำนวน 212 คน
กิจกรรม 2 : การประกวดคลิป หัวข้อ “Chiang Mai Teens Go Green Together” มีทีมเข้าร่วมการประกวดจำนวน 1 ทีม
เวลา 13.00 น. – 16.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา จำนวน 81 คน บุคลากรและบุคคลภายนอก จำนวน 24 คน
กิจกรรม 3 : การประกวดร้องเพลง หัวข้อ “SING FOR A BEAUTIFUL WORLD” มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 8 คน
กิจกรรม 4 : การประกวดพูดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นใหม่ หัวข้อ “ภาษาสื่อสาร สะพานรักษ์โลก” มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 9 คน
ทั้งนี้ ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางศิลปะ เนื่องจากคุณภาพและผลงานของนักศึกษายังไม่มีความพร้อมในการจัดแสดงผลงานทางศิลปะ
ในการนี้ จึงได้สรุปผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 148.5 ได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่21
2 เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่21และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/08/2566  - 30/09/2566 13/09/2566  - 13/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ