โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (66-2.7.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย และได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย คณะได้ดำเนินการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา คณะได้ดำเนินการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา
3 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ คณะได้ดำเนินการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์
4 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2566
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ โครงการ 1 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
5. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/07/2566  - 30/09/2566 27/07/2566  - 27/07/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ