โครงการนิทรรศการ คณะศิลปศาสตร์ (LA International day)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวต่างประเทศ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนภาษาต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ของต่างประเทศ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนฐานเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมต่างชาติ
เชิงปริมาณ ฐาน 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2566  - 30/09/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ