โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
หลักสูตรได้ดำเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ โดยได้ดำเนินการจัดฐานเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รู้จักงานด้านนิเทศศาสตร์ ทั้งสิ้น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานรายการโทรทัศน์ ฐานกราฟิก ฐานการแสดง และฐานถ่ายภาพ มีกิจกรรมการสันทนาการและรับชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่รวมถึงการเสวนาจากศิษย์เก่า โดยมีนักศึกษาทั้งรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 206 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของงานด้านนิเทศศาสตร์เเต่ละด้านและค้นหาความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้ดำเนินการจัดฐานเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รู้จักงานด้านนิเทศศาสตรื ทั้งสิ้น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานรายการโทรทัศน์ ฐานกราฟิก ฐานการแสดง และฐานถ่ายภาพ
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีกิจกรรมการสันทนาการและรับชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่รวมถึงการเสวนาจากศิษย์เก่า
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ทักษะพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อค้นเเวว
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาเตรียมความพร้อม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบประเมินวัดแวว
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2566  - 30/09/2566 06/08/2566  - 06/08/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ