กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Tech
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Tech นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของภาคเหนือ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้ทำความรู้จักเพื่อน พี่ และน้อง ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ในสาขาวิชา นักศึกษาได้พบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อน พี่ น้อง เป็นกิจกรรมที่จัดโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมทุกชั้นปี และมีกิจกรรมสันทนาการให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกัน
3 เพื่อให้นักศึกษารับทราบแผนการศึกษาและกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งแผนการศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Tech
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/07/2566  - 05/07/2566 05/07/2566  - 05/07/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ