โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
1. เพิ่มศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโอกาสต่างๆ เพิ่มชึ้น
3. นักศึกษามีทักษะขั้นพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเรียนเพิ่มขึ้น
3 เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโอกาสต่างๆ ของนักศึกษา นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโอกาสต่างๆ เพิ่มขึ้น
4 เพื่อพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ นักศึกษามีทักษะขั้นพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถเข้าถึงระะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้สะดวกรวดเร็ว
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของการใช้บริการห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/11/2565  - 30/09/2566 20/08/2566  - 06/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ