โครงการพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณบดีจากคณะฯ สำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดป่าเหมือด วัดทุ่งหมื่นน้อย วัดมงคลเศรษฐี วัดหนองอุโบสถถ์ วัดป่าบง และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 1000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2566  - 31/07/2566 01/07/2566  - 31/07/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ