โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ (ออนไลน์) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1. การชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยคณาจารย์ และ 2. การสัมมนา: การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ (วัฒนธรรมองค์กรในสายงานบริการ และสายงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา มารยาทและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการทำงาน) โดยมีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ รหัส 62 ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 5 กลุ่ม คือ โรงเรียนนานาชาติ โรงแรมและการท่องเที่ยว สายการบิน โรงเรียนทำอาหาร และหน่วยงานรัฐ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน (Excel) แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มโดยให้นักศึกษาเลือกรอบอบรมเพียง 1 รอบ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 และ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารประเสริฐ ณ นคร โดยมีวิทยากร คือ นางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว สังกัดงานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ยังมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังเกตการณ์และช่วยเหลือนักศึกษาขณะทำแบบฝึกหัด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการและการปฎิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ นักศึกษา 153 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 81.05 แต่ละข้อการประเมิน คะแนนสูงสุดอยู่ในระดับ 5 (เข้าใจมากที่สุด) รองลงมาคือคะแนน 4 ถือว่าเป็นผลลัพท์ 100 % จากตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการและการปฎิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงานที่กำหนดไว้ 70 %
2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ นักศึกษา 153 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ตลอดการอบรม และทำแบบฝึกหัดการใช้โปรแกรม Excel ครบและถูกต้องทั้ง 11 แบบฝึกหัด จำนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12 จากตัวชี้วัดเรื่องร้อยละของนักศึกษาที่ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานที่กำหนดไว้ 70 %
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการและการปฎิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการและการปฎิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงาน เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2566  - 30/09/2566 01/07/2566  - 07/09/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ