โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 มีผู้เข้าร่วม 221 คน โดยมีผู้กรอกแบบประเมินทั้งสิ้น 128 คน สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
การรับทราบข้อมูลของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรจากช่องทางใด
ลำดับ 1 สื่อประชาสัมพันธ์/คลิป หรือ social media
ลำดับ 2 ครูแนะแนว
ลำดับ 3 รุ่นพี่
ลำดับ 4 อื่นๆ
ลำดับ 5 ผู้ปกครอง
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณะฯ รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย 4.26
2. การรับทราบรูปแบบการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกของคณะฯ คะแนนเฉลี่ย 4.19
3. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย 4.34
4. ความเหมาะสมของข้อมูลที่ได้รับ คะแนนเฉลี่ย 4.32
5. ความคิดเห็นโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.18

คะแนนเฉลี่ย 4.26
ร้อยละ 85.2
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของคณะ และแนะนำการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน/คณะ ระบบการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ 66
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. นักศึกษาเข้าใจในระบบการเรียนการสอน และแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินปฐมนิเทศนักศึกษา 66
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2566  - 31/07/2566 26/06/2566  - 26/06/2566
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ