โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้แก่นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเข้าใจและปฎิบัติตนตามอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ มีความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละนักศึกษาที่้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/05/2566  - 30/07/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ