โครงการการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 3 (สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ประจำปี 2565)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อตรวจสอบงบประมาณและผลการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 (ครึ่งปีหลัง) ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 (ครึ่งปีหลัง) ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีการสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 ในครึ่งปีหลังของทุกองค์กร และได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาวาระถัดไป ตลอดจนมีการเผยแพร่ให้นักศึกษาทั่วไปได้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาครึ่งปีหลัง ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของการจัดทำโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/04/2566  - 09/05/2566 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ